Předávací protokol k bytu: co obsahuje a jak ho sepsat

Chcete pronajmout byt či vystěhovat nájemníka? Nezapomeňte k nájemní smlouvě připojit předávací protokol. Zaznamenáte jím stav bytu, včetně jeho vybavení, v době předání i převzetí. Na jeho základě pak můžete od nájemce požadovat náhradu případné škody.

Co má předávací protokol obsahovat? Na co si dát pozor?

Protokol o předání a převzetí bytu

Pokud se rozhodnete pronajmou byt, musíte vždy uzavřít písemnou nájemní smlouvu.

Protokol o předání a převzetí bytu naopak povinný není, nicméně, doporučujeme vám ho ke smlouvě připojit. Zaznamenává totiž stav bytu a vybavení v době jeho převzetí nájemcem. Totéž platí o odevzdání bytu při ukončení nájmu.

Význam předávacího protokolu

Význam předávacího protokolu je důležitý zejména z hlediska možného vzniku škod na bytě či jeho vybavení. Náhrada škody vám bude náležet pouze, pokud dokážete, že vybavení poškodil právě nájemce.

Pokud nevypracujete předávací protokol, je pravděpodobné, že neunesete důkazní břemeno v soudním řízení. Aby vám soud náhradu škody přiznal, musíte předložit předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, který reflektuje stav bytu.

Ideální řešení představuje:

 • protokol při předání bytu nájemci,
 • předávací protokol po skončení nájmu.

Vznikne vám tak evidence o stavu bytu před a po jeho užití ze strany nájemce. Je pravděpodobné, že dobré slovo nájemce ohledně úhrady možné škody nepostačí, proto vám doporučujeme zanést do nájemní smlouvy uvedené dva dokumenty.

Co obsahuje předávací protokol

Předávací protokol k nemovitosti obvykle obsahuje:

 • identifikační údaje pronajímatele – jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, kontaktní informace,
 • identifikační údaje nájemce,
 • označení nájemní smlouvy, k níž je předávací protokol uzavírán,
 • identifikaci bytové jednotky, která má být pronajata, případně navrácena – ideálně dle katastru nemovitostí,
 • klíče či čipové karty, včetně jejich počtu – od bytu, vchodu do bytového domu, schránky, sklepa,
 • stav měřitel v době předání a převzetí bytu – elektroměru, vodoměru, plynoměru,
 • popis vybavení jednotlivých místností v bytě, včetně jejich modelů, výrobních čísel a případných vad,
 • datum a místo podpisu,
 • podpis obou smluvních stran.

Vady bytu

Do předávacího protokolu lze zanést též případné vady bytu. Jedná se kupříkladu o poškozené stěny či dveře. Nezapomeňte doplnit, kdy a jakým způsobem má k odstranění vad dojít. A to jak na počátku nájmu, tak při jeho ukončení.

Zároveň lze upravit úhradu případné škody na bytě prostřednictvím vratné kauce či její části.

Nicméně, pamatujte, že se nárok na náhradu škody nevztahuje na běžné opotřebení bytu a jeho vybavení, které vzniká v důsledku samotného užívání.

Stav energií

Stav energií je potřeba zaznamenat z důvodu jejich ročního zúčtování a možného doplatku ze strany nájemce po skončení nájemní smlouvy. Pakliže jejich stav neuvedete v předávacím protokolu, nemusí vám nájemce případný doplatek uhradit. Nebudete totiž mít žádný písemný podklad pro jejich vymáhání.

Zároveň má nájemce jistotu, že od něj nebudete případný doplatek požadovat, pokud se prokáže, že skutečnou spotřebu energií již uhradil prostřednictvím zálohových plateb.

V případě přeplatku vám vznikne povinnost jej nájemci navrátit.

Jak sepsat předávací protokol

Předávací protokol si můžete sepsat buď svépomocí, nebo využít předpřipravený vzor, do něhož pouze doplníte konkrétní informace.

Nezapomeňte však protokol podepsat a to, jak na počátku, tak při skončení nájmu. Nepodepsaný předávací protokol nemůže nabýt platnosti a účinnosti.  Musí se totiž vždy jednat o souhlasné vyjádření pronajímatele i nájemce.

Případnou náhradu škody byste před soudem neobhájili, jelikož jste si mohli protokol upravit dle svých potřeb, přičemž nemusel odpovídat skutečnému stavu bytu.